Statistisch overzicht

In de statistische verklaringen van de kinderbijslagfondsenIn zijn sinds juli 2014 de gegevens van het werknemersstelsel en die van het stelsel van de zelfstandigen geharmoniseerd. Die aanpassing heeft geleid tot een breuk in de continuïteit van de statistische reeksen van werknemers en zelfstandigen. Bovendien beschikt FAMIFED sinds 2015 voor alle statistieken over de volledige gegevens per deelentiteit. Enerzijds betekent dat een belangrijk meerwaarde in het kader van de bevoegdheidsoverdracht. Anderzijds kunnen die gegevens niet langer probleemloos vergeleken worden met vorige statistische reeksen.

FAMIFED heeft daarom beslist om zijn statistische gegevens in één publicatie te bundelen onder de naam "Statistisch overzicht". Dat overzicht bestaat uit twee delen: het eerste deel heet "Gedetailleerde gegevens" en bevat allerhande cijfergegevens weergegeven in tabellen. Die cijfers zijn beschikbaar op nationaal niveau en per deelentiteit.
"Analyse", het tweede deel, analyseert de cijfers op basis van verschillende criteria (bedrag, leeftijd, rang, ...) en maakt een vergelijking van de deelentiteiten onderling.

Elk deel is in drie hoofdstukken onderverdeeld:

  • Hoofdstuk 1 : de telling van de kinderbijslag – Het gaat om de volledige gegevens aangezien ze betrekking hebben op werkelijk ALLE personen die Belgische kinderbijslag ontvangen, ongeacht of ze al dan niet in België wonen en ongeacht hun nationaliteit.
  • Hoofdstuk 2 : de kinderen die buiten België worden opgevoed, maar die toch Belgische kinderbijslag ontvangen.
  • Hoofdstuk 3 : de rechthebbenden met een vreemde nationaliteit die in België wonen met hun gezin.

De halfjaarlijkse uitgave die de gegevens op 30 juni van het betrokken jaar bevat, bestaat enkel uit het eerste hoofdstuk van het deel "Gedetailleerde gegevens".

Statistisch overzicht van de kinderbijslag op 30 Juni 2018 - gedetailleerde gegevens

Statistisch overzicht van de kinderbijslag 31 december 2017 - Gedetailleerde gegevens

Statistisch overzicht van de kinderbijslag op 31/12/2017 (Analyse)

Statistisch overzicht van de kinderbijslag 30/06/2017 (Gedetailleerde gegevens)

Statistisch overzicht van de kinderbijslag 31/12/2016 (Gedetailleerde gegevens)

Statistisch overzicht van de kinderbijslag 31/12/2016 (Analyse)

Statistisch overzicht van de kinderbijslag 30/06/2016 (Gedetailleerde gegevens)

Statistisch overzicht van de kinderbijslag 31/12/2015 (Gedetailleerde gegevens)

Statistisch overzicht van de kinderbijslag 31/12/2015 (Analyse)

Statistisch overzicht van de kinderbijslag 30/06/2015 (Gedetailleerde gegevens)