Bescherming van de persoonsgegevens

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt duidelijk de richtlijnen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
FAMIFED verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van haar missie als beheerder en uitbetaler van de kinderbijslag. Meer informatie over de visie, missie en waarden van FAMIFED, kunt u vinden op onze website onder het luik Over FAMIFED.

Naast de verplichtingen van FAMIFED, definieert de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming specifiek de rechten van burgers om hun persoonsgegevens te verwerken. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden in deze privacyverklaring.

Hoe beschermt FAMIFED uw persoonsgegevens?

De meeste informatie die op of via de website van FAMIFED beschikbaar is, is raadpleegbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Als de gebruiker om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, behandelt FAMIFED deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een beveiligde omgeving binnen het Netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Alle nodige maatregelen zijn genomen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. FAMIFED hanteert ook een Veiligheidsbeleid dat is gebaseerd op de Minimale Veiligheidsnormen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het FAMIFED veiligheidsbeleid is ingevoerd in alle diensten van FAMIFED. Onze medewerkers zijn ook opgeleid om uw persoonsgegevens te behandelen in lijn met de wettelijke richtlijnen en hebben hiertoe een gedragscode ondertekend. Van zodra uw persoonsgegevens niet meer vereist zijn voor de verwerking van kinderbijslag, worden deze persoonsgegevens definitief verwijderd, rekening houdend met de wettelijke richtlijnen.

Welke rechten heeft u als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens?

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens : u kunt te allen tijde met FAMIFED contact opnemen om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij voor u verwerken.
  • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens : u kunt FAMIFED vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken. Houd u er wel rekening mee dat wij alleen uw gegevens kunnen verwijderen, wanneer deze gegevens niet meer vereist zijn voor het verwerken van kinderbijslagdossiers waarin u een betrokken actor bent.  Een 'betrokken actor in een kinderbijslagdossier' zijn, wil zeggen dat uw gegevens vereist zijn voor het verwerken van de kinderbijslag omdat u direct of indirect een actor bent in het kinderbijslagdossier van het kind.
  • Recht op het corrigeren van uw persoonsgegevens : de persoonsgegevens die door FAMIFED worden verwerkt, bereiken FAMIFED via het beveiligde netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en zijn gebaseerd op uw persoonsgegevens zoals opgenomen in het Rijksregister. Wanneer uw persoonsgegevens dienen te worden aangepast, kunt u het beste in eerste instantie contact opnemen met de dienst Bevolking en Burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gedomicilieerd.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kan FAMIFED schriftelijk contacteren: 

FAMIFED
Dienst Gegevensbescherming
Trierstraat 70
1000 Brussel

of per mail

gegevensbescherming@famifed.be