Onze missie, visie en waarden

Wij zetten ons in voor...

In de rol van regulator:

  • een efficiënt beheer van de kinderbijslagregeling voor de gezinnen, zodat elk gezin de kinderbijslag krijgt waar het recht op heeft. FAMIFED stuurt daarvoor de werking aan van 14 kinderbijslagfondsen. Die hebben als taak jaarlijks zo'n 6,4 miljard EUR kinderbijslag te betalen aan meer dan 1,5 miljoen gezinnen.

  • de ontwikkeling en optimale toepassing van elektronische gegevensstromen voor het globale stelsel. Dankzij die elektronische gegevens kan het recht op kinderbijslag automatisch onderzocht worden en hoeven de gezinnen zelf zo weinig mogelijk informatie te verstrekken.

  • een actieve ondersteuning van het gezinsbeleid van de regering. Het toezicht dat FAMIFED uitoefent op de goede werking van de kinderbijslagregeling, laat toe de effectieve sociale draagwijdte te meten van de uitgewerkte maatregelen. Op basis daarvan neemt FAMIFED doeltreffende initiatieven voor bijsturingen van de regelgeving. Daarnaast werkt hij mee aan het ontwerpen van wetten en koninklijke besluiten, waarvan FAMIFED ook de financiële impact raamt.

In de rol van operator (kas 99):

  • een stipte, correcte en continue uitbetaling van gezinsbijslagen aan zo'n 330.000 gezinnen, voor een bedrag van ruim 1,3 miljard EUR per jaar (2014). FAMIFED is bevoegd voor de volledige publieke sector inclusief de lokale en provinciale besturen.

  • de sociaal kwetsbare gezinnen in onze samenleving. FAMIFED is als enige instelling bevoegd voor de gewaarborgde gezinsbijslag, deze hulp is voor kansarme gezinnen die in geen ander stelsel recht hebben op gezinsbijslag.

  • een proactief informatie- en communicatiebeleid op maat van de gezinnen.

Wij bouwen mee aan een toekomst...

  • waarin het recht op kinderbijslag voor elk gezin proactief onderzocht wordt op basis van de gegevens beschikbaar via de elektronische gegevensstromen.

  • waarin de gezinnen van het begin tot het einde maximaal bijgestaan worden in de uitoefening van hun recht op gezinsbijslag. Daarbij gaat een speciale aandacht uit naar de meest kwetsbare gezinnen, met veelal jonge kinderen, die een bijzonder belang hebben bij de kinderbijslag om hun gezinsbudget in evenwicht te houden.

  • waarin de gezinnen de complexe kinderbijslagregelgeving vertaald zien in een performante, klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening.

  • waarin de gezinnen spontaan geïnformeerd worden over de kinderbijslagregelgeving in een heldere, toegankelijke taal.

 Loketten voor onthaal klanten Onthaal Onthaal

Wij geloven in...

Fierheid

Werken bij FAMIFED betekent bijdragen aan de toekomst van onze maatschappij, namelijk onze kinderen. Deze essentiële maatschappelijke opdracht drijft onze medewerkers om dagelijks het beste van zichzelf te geven. Zij staan elke dag garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gezinnen.

Vertrouwen

Binnen onze organisatie stimuleren wij een geest van vertrouwen. Zowel op professioneel vlak als op interpersoonlijk vlak steunen en vertrouwen collega's en leidinggevenden op elkaar. Dat vertrouwen willen wij ook uitstralen naar de gezinnen.

Betrokkenheid

Onze betrokkenheid tegenover de gezinnen uit zich in een actieve interesse en een enthousiaste inzet bij de uitvoering van onze opdrachten en doelstellingen.

Integriteit

Binnen onze organisatie staan eerlijkheid, betrouwbaarheid en respect centraal. Wij zijn een transparante, klantgerichte organisatie die een correcte en snelle dienstverlening aan alle gezinnen vooropstelt. Ook intern worden de verhoudingen tussen de diverse diensten gekenmerkt door objectiviteit en professionaliteit.

Wederkerigheid

In onze omgang met de gezinnen dragen wij solidariteit hoog in het vaandel. Ook intern hechten wij veel belang aan wederzijds respect onder collega's en solidariteit ten aanzien van de organisatie.