Onze bestuursovereenkomst

Wat is de bestuursovereenkomst?

De bestuursovereenkomst is in principe een driejaarlijks contract tussen FAMIFED en de Belgische Staat. De eerste bestuursovereenkomst werd afgesloten in 2002, als gevolg van het KB van 3 april 1997 over de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Door de bestuursovereenkomst beschikt de FAMIFED over een aangepast, modern werkkader dat een functionele administratie en een efficiënt kostenbeheer bevordert. Daarnaast waarborgt de overeenkomst een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gezinnen. De bestuursovereenkomst legt de doelstellingen vast die FAMIFED moet bereiken, samen met de financiële middelen die de Staat daarvoor ter beschikking stelt. De overeenkomst heeft dus enkel betrekking op het beheer van FAMIFED. Ze raakt niet aan de inhoud van zijn opdrachten (bijvoorbeeld het uitbetalen van kinderbijslag), maar legt vast hoe die uitgevoerd moeten worden (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de kinderbijslag uitbetaald moet zijn).

Door de contractuele relatie met de Belgische Staat krijgt FAMIFED een grotere autonomie op het gebied van personeelsbeleid. Aanwervingen gebeuren voortaan volgens een zelf opgesteld personeelsplan en niet meer op basis van een door de Staat vastgelegd personeelskader. Bovendien krijgt FAMIFED meer beslissingsbevoegdheid over de aanwending van de toegewezen middelen. Hiertegenover staat dat FAMIFED op regelmatige basis moet rapporteren over de uitvoering van zijn opdrachten. De vroegere gezagsrelatie tussen de Staat en FAMIFED werd zo een echt partnerschap.