Gepensioneerd

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is een gepensioneerde?

Je wordt erkend als gepensioneerde als je als ex-werknemer een van volgende inkomsten ontvangt:

  • een ouderdomspensioen
  • een ouderdomsrente
  • een pensioen van de staat, van de provincie, een gemeente of de NMBS Holding

Je wordt erkend als gepensioneerde als je als ex-zelfstandige een van volgende inkomsten ontvangt:

  • een (onvoorwaardelijk) rustpensioen
  • het aanwenden van een onroerend goed tot vestiging van het pensioenfonds

Heb ik nog recht op kinderbijslag ?

Als gepensioneerde heb je verder recht op kinderbijslag zoals daarvoor. Je moet wel voldoen aan één belangrijke voorwaarde: je moet in de 12 maanden voor je pensionering minstens 6 maanden een recht kunnen openen op kinderbijslag.

Heb ik recht op een bijkomende toeslag ?

Je kan recht hebben op een bijkomende toeslag. Om deze toeslag te ontvangen mag je inkomen niet hoger liggen dan het grensbedrag (Bedragen). Meer informatie over de toeslag vind je hier.

Als je voor je pensionering al minstens 6 maanden arbeidsongeschikt was, kun je recht hebben op de toeslag voor invaliden. Je kinderbijslagfonds zal de toeslag verder doorbetalen.

Als je denkt recht te hebben op de toeslag, maar je ontvangt hem niet, neem dan contact op met je kinderbijslagfonds voor meer informatie. Meer informatie over de toeslag vind je hier.

Wat als ik een overlevingspensioen ontvang?

Wat is een overlevingspensioen?

Bij een overlijden krijgt de overlevende echtgenoot een overlevingspensioen berekend op de loopbaan (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar) van zijn overleden echtgenoot.

Wie heeft recht op een overlevingspensioen?

Als weduwe/weduwnaar kun je aanspraak maken op een overlevingspensioen:

Net zoals wie een rustpensioen krijgt mag de gerechtigde van een overlevingspensioen, onder bepaalde voorwaarden en met naleving van bepaalde grensbedragen, een beroepsactiviteit uitoefenen.

Heb ik nog recht op kinderbijslag?

Als je op basis van het beroep van je overleden echtgenoot een overlevingspensioen krijgt, kun je nog recht hebben op kinderbijslag.

Neem contact op met je kinderbijslagfonds voor meer informatie.

Hoe vraag ik kinderbijslag aan op basis van een overlevingspensioen? 

De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van de laatste werkgever van de overleden ouder.

Bezorg uw kinderbijslagfonds een pensioenattest. Zo zal het fonds uw kinderbijslag kunnen doorbetalen.

Onder welke voorwaarden krijgt men kinderbijslag op basis van een overlevingspensioen in de werknemersregeling?

In de loop van de twaalf maanden vóór het overlijden, moet de overledene de voorwaarden hebben vervuld om gedurende zes maanden recht te hebben op kinderbijslag in het stelsel van de werknemers. De Minister van Sociale Zaken kan een kortere periode aanvaarden.

Voor welke kinderen?

  • voor de kinderen die deel uitmaakten van het gezin op het moment van het overlijden;
  • voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten en geadopteerde kinderen van de persoon die een overlevingspensioen krijgt of voor de kinderen die hem door de rechter zijn toegewezen;
  • voor de kinderen voor wie de Minister van Sociale Zaken een afwijking van de regels toekende;
  • en voor de geplaatste kinderen als die deel uitmaakten van het gezin onmiddellijk voor hun plaatsing.

Voor de voorwaarden van de zelfstandigenregeling: http://www.rsvz.be
Voor de voorwaarden van de ambtenarenregeling: http://www.pdos.fgov.be/pdos

Hoeveel krijg ik?

Als uw gezinsinkomsten niet hoger zijn dan een bepaalde grens (Bedragen) heb je recht op een sociale toeslag boven op de gewone kinderbijslag.

Voor de kinderen van gepensioneerden:

Kinderbijslag inclusief sociale toeslag én leeftijdsbijslag
Kind Jonger dan 6 jaar van 6 tot 11 van 12 tot 18 ouder dan 18 jaar
1ste kind € 95,80 + € 48,77 € 95,80 + € 48,77 + € 33,28 € 95,80 + € 48,77 + € 50,86 € 95,80 + € 48,77 + € 64,66
2de kind € 177,27 + € 30,23 € 177,27 + € 30,23 + € 33,28 € 177,27 + € 30,23 + € 50,86 € 177,27 + € 30,23 + € 64,66
vanaf 3de kind € 264,67 + € 5,31 € 264,67 + € 5,31 + € 33,28 € 264,67 + € 5,31 + € 50,86 € 264,67 + € 5,31 + € 64,66
vanaf 3de kind in een éénoudergezin € 264,67 + € 24,38 € 264,67 + € 24,38 + € 33,28 € 264,67 + € 24,38 + € 50,86 € 264,67 + € 24,38 + € 64,66

Anders wordt de kinderbijslag betaald aan de gewone schaal (Bedragen).

De kinderen voor wie een sociale toeslag betaald werd op het moment van het overlijden behouden die toeslag.

Aandacht!

Als je een overlevingspensioen krijgt en je hertrouwt of gaat samenwonen, verlies je je recht op kinderbijslag op basis van je overlevingspensioen. De nieuwe situatie krijgt dus voorrang.

Wanneer het kinderbijslagfonds je nieuwe situatie verneemt via de gemeente, onderzoekt het automatisch opnieuw je recht op kinderbijslag op basis van de nieuwe situatie.

Als het fonds je niets laat weten, deel het dan zo snel mogelijk mee dat je samenwoont of getrouwd bent.

Als u opnieuw alleen woont of gescheiden bent, zal het kinderbijslagfonds als het dat verneemt via de gemeente, automatisch het recht op kinderbijslag van de overleden echtgenoot opnieuw onderzoeken.

Als het fonds je niets laat weten, neem dan zo snel mogelijk contact op.