Klachten over onze dienstverlening

FAMIFED hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Hij wil dan ook voortdurend zijn werking verbeteren.

Als u opmerkingen of klachten hebt, kunt u daarom terecht bij de klachtencoördinator van FAMIFED. Die zal uw klacht of opmerking grondig onderzoeken. FAMIFED zal er dan voor zorgen dat dergelijke klachten vermeden worden.

U kunt een klacht indienen, als u niet tevreden bent over :

  • informatie die u gekregen hebt, omdat ze onjuist, onvolledig of onbegrijpelijk is;
  • het optreden of de houding van een medewerk(st)er (aan de telefoon of aan het loket);
  • de kwaliteit van de dienstverlening (bereikbaarheid bureaus, wachttijden, onbereikbaarheid medewerk(st)er, zoekgeraakte papieren, …);
  • de naleving van de wettelijke verplichtingen van de openbare diensten (openbaarheid van bestuur, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Handvest van de sociaal verzekerde).

De volgende klachten worden niet onderzocht :

  • Klachten over beslissingen in een dossier. Als u niet akkoord gaat met een beslissing, kunt u enkel een beroep indienen bij de rechtbank (alle nuttige informatie daarover vindt u op de brief waarin u de beslissing werd meegedeeld).
  • Anonieme klachten of klachten waarbij de indiener geen belang heeft.
  • Klachten over zaken waarvoor FAMIFED niet bevoegd is.
  • Klachten over feiten die meer dan 1 jaar geleden zijn.

In deze brochure vindt u alle informatie over de federale klachtenprocedure.

Aandacht !

Een klacht vervangt geen beroepsprocedure voor de rechtbank. De beroepstermijnen beginnen te lopen, ook als u een klacht hebt ingediend.

Als u geen klacht wilt indienen, maar enkel algemene informatie wilt over de toepassing van de kinderbijslagregelgeving, kunt u terecht bij onze dienst Bemiddeling via het groene nummer 0800 35 950 of klachten@iriscare.brussels.