Invalide

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wanneer word je erkend als invalide?

Je wordt erkend als invalide als je een van volgende uitkeringen ontvangt:

 • een moederschapsuitkering
 • een ziekte-uitkering
 • een invaliditeitsuitkering
 • een uitkering voor beroepsziekte
 • een vergoeding voor een arbeidsongeval

Je wordt eveneens erkend als invalide als je zelfstandige bent en je:

 • in een staat van ongeschiktheid bent erkend
 • arbeidsongeschikt bent ten gevolge van een ongeval
 • arbeidsongeschikt bent wegens ziekte (je moet de laatste 12 kalenderkwartalen tenminste 6 kalenderkwartalen recht kunnen openen hebben op kinderbijslag)
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt

Heb ik nog recht op kinderbijslag?

Je hebt recht op kinderbijslag als je één van bovenstaande uitkeringen ontvangt. De gegevens over je ziekte of invaliditeit komen automatisch toe bij het kinderbijslagfonds. Het attest van de erkenning als beroepsziekte of handicap moet je zelf bezorgen aan het kinderbijslagfonds.

Ook als je niet erkend bent als invalide, kun je recht openen op kinderbijslag. Neem contact op met je kinderbijslagfonds om dit te onderzoeken.

Heb ik recht op een bijkomende toeslag?

Om de toeslag te ontvangen mag je inkomen niet hoger liggen dan het grensbedrag.

De eerste zes maanden wordt de gewone kinderbijslag uitbetaald. Vanaf het moment dat je langer dan 6 maanden ziek of arbeidsongeschikt bent, kan je een toeslag krijgen als je gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Na zes maanden ononderbroken ziekte, zal het kinderbijslagfonds je een formulier opsturen om te controleren of je recht hebt op de toeslag.

Voor de opbouw van de zes maanden ziekte vormen een aantal uitzonderingen geen probleem:

 • verschillende periodes van arbeidsongeschiktheid die op elkaar aansluiten, mogen beschouwd worden als één ononderbroken periode
 • verschillende periodes van arbeidsongeschiktheid die hun oorsprong vinden in één en hetzelfde arbeidsongeval mogen worden samengeteld
 • tijdens het eerste jaar van de ziekte moet er geen nieuwe wachttijd doorlopen worden als je minder dan 14 kalenderdagen na het einde van de vorige ziekteperiode opnieuw ziek wordt
 • als je langer dan één jaar ziek bent geweest moet je geen nieuwe wachttijd doorlopen als je minder dan 3 maanden na het einde van de vorige ziekteperiode opnieuw ziekt wordt

Als je al erkend was als 'ouder met een handicap' voor je begon te werken, dan kun je onmiddellijk recht hebben op de toeslag, zonder zes maanden af te wachten.

Ontvang je de bijkomende toeslag niet en denk je dat je er recht op hebt? Contacteer dan je kinderbijslagfonds.

Meer informatie over de toeslag vind je bij Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten.