Mijn kind verblijft in het buitenland

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Algemene voorwaarden

Om recht te hebben op Belgische kinderbijslag of kraamgeld dient één van de ouders van de kinderen of een persoon die deel uitmaakt van het gezin van de kinderen (bv. partner van de ouder, grootouder, tante,…), onderworpen te zijn aan de Belgische sociale zekerheid.

Dat betekent dat die persoon in België moet werken en/of een gelijkgestelde Belgische uitkering (bv. Belgische werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen, loopbaanonderbrekingsuitkering,…) ontvangt. Verder moet het kind opgevoed worden in België.

Maar wat gebeurt er als je kind in het buitenland verblijft? Is er dan nog steeds recht?

Je kind verblijft of studeert in een land van de Europese Economische Ruimte (EER)

Welke landen maken deel uit van de EER?

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Recht op kinderbijslag

Als je kind verblijft of studeert in een land van de EER heb je recht op Belgische kinderbijslag aangevuld met eventuele toeslagen.

Wanneer 1 van de ouders van het kind in het buitenland (bv. Detachering in het buitenland) een recht op kinderbijslag kan openen, is het mogelijk dat er in 2 landen tegelijk recht op kinderbijslag bestaat. De voorrang wordt bepaald rekening houdend met de woonplaats van het kind en de prestaties van de gezinsleden in de verschillende lidstaten. Het hoogste bedrag van de kinderbijslag wordt steeds gewaarborgd door middel van verschilbetaling.

Let op!

Als je kind studeert in een land van de EER dient het onderwijsprogramma erkend te zijn door de Staat van dat land of moet de student minstens 17 lesuren/week volgen.

Recht op kraamgeld of een adoptiepremie

Je kan kraamgeld of een adoptiepremie ontvangen voor kinderen die in het buitenland (binnen de EER) geboren worden. Daarvoor moet één van de ouders in België werken of een gelijkgestelde uitkering ontvangen op het moment van de geboorte of adoptie (bv. Belgische werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen, …).

  • Als er recht is op kraamgeld/adoptiepremie in het land van de geboorte, is deze steeds bij voorrang verschuldigd en wordt het Belgische kraamgeld/adoptiepremie aanvullend toegekend.
  • Als er geen recht is op kraamgeld/adoptiepremie in het land van de geboorte wordt het Belgische kraamgeld/adoptiepremie volledig toegekend.

Bilaterale akkoorden binnen de EER

België heeft een aantal bilaterale akkoorden afgesloten met landen binnen de EER. Elk akkoord bevat specifieke voorwaarden in verband met het recht op Belgisch kraamgeld.  

Bilateraal akkoord tussen België en Frankrijk

Het kraamgeld wordt toegekend door het land waar het gezin woont als aan de voorwaarde grensarbeider wordt voldaan. 

bv. Als het gezin in Frankrijk woont zal het kraamgeld toegekend worden door Frankrijk.

Bilateraal akkoord tussen België en Luxemburg.

Het kraamgeld wordt toegekend door het land waar het gezin woont als aan de voorwaarde grensarbeider wordt voldaan. 

bv. Als het gezin in Luxemburg woont zal het kraamgeld uitbetaald worden door Luxemburg.

Bilateraal akkoord tussen België en Duitsland

Er is recht op kraamgeld alleen als er een tewerkstelling is in België.

Bilateraal akkoord tussen de EU en Zwitserland

Het recht op kinderbijslag wordt toegekend rekening houdend met de Europese Verordeningen. Er is geen bilateraal akkoord wat betreft kraamgeld met Zwitserland. Als je kind wordt geboren in Zwitserland is er dus geen recht op Belgische kraamgeld.

Vragen?  internationaleovereenkomsten.fam@famifed.be

Je kind verblijft of studeert in een land buiten de EER waarmee België een bilateraal akkoord afsloot

België heeft bilaterale overeenkomsten afgesloten met een aantal landen die niet tot  de EER behoren: Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië en Montenegro.

Bij de bilaterale overeenkomsten met landen buiten de EER is er geen recht op kraamgeld of een adoptiepremie.
Ieder akkoord heeft zijn eigen specifieke voorwaarden wat betreft nationaliteit, te betalen bedragen, aantal kinderen,…

Voor meer informatie contacteer je dossierbeheerder of de dienst Bemiddeling bij FAMIFED via info.bemiddeling@famifed.be.

Je kind verblijft of studeert buiten de EER of in een land waarmee België geen bilateraal akkoord afsloot

Je behoudt het recht op kinderbijslag in de volgende gevallen:

  • Verblijf in een ander land, maximum twee maanden per jaar, in één of meerdere keren
  • Verblijf in een ander land tijdens de schoolvakanties, maximum 120 dagen per jaar
  • Verblijf in een ander land om gezondheidsredenen, maximum 6 maanden per jaar
  • Buiten België studeren met een studiebeurs van een Belgische of buitenlandse instelling
  • Na het behalen van een diploma middelbaar onderwijs in België een niet-hogere studie buiten de EER volgen (maximum één jaar), of na het behalen van een einddiploma hoger onderwijs een hogere studie buiten de EER volgen (maximaal één jaar), of zonder in of buiten België een diploma hoger onderwijs verworven te hebben hoger onderwijs volgen in een land buiten de EER.

Indien aan geen van bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan je een individuele afwijking aanvragen bij je kinderbijslagfonds of rechtstreeks bij de FOD Sociale Zekerheid (https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/afwijkingen-de-kinderbijslagreg...).