Basiskinderbijslag

Wat is de (maandelijkse) basiskinderbijslag?

De kinderbijslag (of kindergeld) is het bedrag dat elke werknemer of daarmee gelijkgestelde maandelijks krijgt voor de opvoeding van zijn kind. 

Het bedrag van de kinderbijslag stijgt met de rang van het kind in het gezin, tot het derde kind.

Alle kinderen in het gezin die kinderbijslag krijgen uit de algemene kinderbijslagregeling of die van de gewaarborgde gezinsbijslag, worden meegeteld. Een uitzondering hierop is een kind dat de verhoogde wezenbijslag krijgt, dat kind wordt niet meegeteld.

Bovenop de kinderbijslag kunnen er toeslagen betaald worden volgens de leeftijd van het kind, zijn eventuele handicap of de ‘sociale’ categorie van het gezin waartoe zijn ouders behoren.

Voorbeeld:

Jan en Viviane hebben een zoon Johan van 18 en een dochter Elke van 12. Ze nemen Ruben, een weeskind van 14 op in hun gezin. Viviane krijgt voor Ruben de verhoogde wezenbijslag. Voor Johan krijgt ze kinderbijslag voor een eerste kind, voor Elke de kinderbijslag voor een tweede kind. Als Ruben geen recht meer heeft op de verhoogde wezenbijslag krijgt Viviane voor hem de kinderbijslag voor een tweede kind en voor Elke die voor een derde kind.

Wie heeft recht op de basiskinderbijslag?

Het recht op kinderbijslag wordt gevestigd  door de persoon die het kind bij zich opvoedt in deze volgorde:

 • de vader;
 • de meemoeder als die ouder is dan de moeder;
 • de moeder;
 • de stiefvader/stiefmoeder;
 • de oudste van de twee ouders als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben;
 • de oudste van de volgende personen:
  • de partner van de moeder/vader;
  • een van de grootouders van het kind (als die deel uitmaakt van het gezin);
  • een oom of tante van het kind (als die deel uitmaakt van het gezin);
 • een broer, zuster, halfbroer en halfzuster.

Als niemand een recht op kinderbijslag kan openen, kan het recht geopend worden door gelijk welke rechthebbende die een afwijking verkreeg van de FOD Sociale Zekerheid.

Als er geen kraamgeld werd betaald vóór de geboorte, kunt u zowel het kraamgeld als de maandelijkse basiskinderbijslag aanvragen binnen 5 jaar na de geboorte van het kind.

Voorbeeld:

Joachim is 4½ jaar oud. Zijn moeder, Caroline, stelt vast dat ze nooit gezinsbijslag voor hem gekregen heeft. De vader dient een aanvraag in bij het kinderbijslagfonds waarbij zijn werkgever is aangesloten. Na een onderzoek kan het fonds van zijn werkgever het kraamgeld betalen en de kinderbijslag betalen vanaf de geboorte van Joachim.

Als een kind wegvalt, vermindert de kinderbijslag met het hoogste bedrag, dat voor het jongste kind.

Voorbeeld:

Evan heeft 3 kinderen, Jan, Marc en Didier. Jan is de oudste en krijgt kinderbijslag van de eerste rang. Marc is de volgende en krijgt kinderbijslag van de tweede rang.  Didier, de jongste, krijgt kinderbijslag van de derde rang. Als Jan gaat werken, schuiven Marc en Didier een rang op en valt het hoogste bedrag weg.

Wie krijgt de basiskinderbijslag?

 • Meestal krijgt de moeder de kinderbijslag.

Wanneer de moeder haar kind niet zelf opvoedt, krijgt de persoon die haar vervangt de kinderbijslag (en ook de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen).

Als de moeder illegaal in het land verblijft (en dus geen bankrekening kan openen of circulaire cheques innen) kan de gezinsbijslag (met maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen) aan de vader betaald worden.

 • De oudste van de twee ouders als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben of in geval van meemoederschap.

Wanneer deze ouder haar/zijn kind niet zelf opvoedt, krijgt de persoon die haar/hem vervangt de kinderbijslag (en ook de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen).

Als deze ouder illegaal in het land verblijft (en dus geen bankrekening kan openen of circulaire cheques innen) kan de gezinsbijslag (met maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen) aan de andere ouder betaald worden.

 • Als het kind in een instelling is geplaatst, krijgt de instelling 2/3 van de kinderbijslag en de moeder of de persoon die het kind opvoedde voor de plaatsing 1/3 (Geplaatst kind).
   
 • Tegen bepaalde voorwaarden kan het kind zelf zijn basiskinderbijslag krijgen (met de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen). Dit is het geval wanneer:
  • het kind is gehuwd;
  • het kind is zelf bijslagtrekkende voor één of meer van zijn kinderen;
  • het kind is ontvoogd;
  • het kind heeft de leeftijd van 16 jaar bereikt en woont niet meer bij de moeder of de persoon die instaat voor de opvoeding.

Groepering kinderbijslag ?

Als één gezin meer dan één persoon telt aan wie kinderbijslag betaald word, gaat het als volgt. Alle kinderen worden gegroepeerd op voorwaarde dat de personen officieel op hetzelfde adres wonen én (huwelijks)partners zijn of (aan-)verwanten zijn van elkaar tot en met de derde graad.

Hoe (maandelijkse) basiskinderbijslag aanvragen? 

 • Als u al kinderbijslag krijgt voor een of meer kinderen of als al kraamgeld betaald werd vóór de geboorte, hoeft u niets te doen. Uw kinderbijslagfonds onderzoekt dan automatisch uw recht op kinderbijslag.
 • Als al kraamgeld betaald is vóór de geboorte hoeft u niets te doen. Uw kinderbijslaginstelling onderzoekt dan automatisch uw recht op kinderbijslag.
 • Bij een eerste aanvraag vult u het formulier ‘Aanvraag om kinderbijslag’ (AA) in dat u kunt krijgen bij uw kinderbijslagfonds.
 • Als u uw fonds niet kent, vraag dan de naam aan de werkgever van de persoon die de kinderbijslag aanvraagt, of aan FAMIFED (0800 944 34).

Opmerking

Als u werkloos, ziek of gepensioneerd bent, contacteer dan het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever.

Wanneer krijgt u de basiskinderbijslag?

De basiskinderbijslag wordt maandelijks betaald, ten laatste op de 8ste van elke maand na die waarop het recht op kinderbijslag betrekking heeft (betaling achteraf).

Er zijn ook tussentijdse betalingen om achterstallige kinderbijslag te betalen (Betaalkalender).

Opmerking

Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op die van de geboorte. De eerste uitbetaling volgt een maand later.

Voorbeeld:
Je kind is geboren op 5 januari. Het heeft recht op kinderbijslag vanaf februari. Die eerste kinderbijslag wordt betaald rond 8 maart.

Hoeveel bedraagt de basiskinderbijslag?

Er zijn 3 bedragen naargelang de rang van het kind in het gezin. Vanaf het derde kind krijgen alle kinderen hetzelfde bedrag.

Het bedrag stijgt met de rang van het kind:

Kind Bedrag per maand
1ste kind € 95,80 per maand
2de kind € 177,27 per maand
3de kind en alle volgende € 264,67 per maand