FAQ

Kraamgeld en adoptiepremie

Aan wie wordt de geboortepremie/adoptiepremie uitbetaald?

De geboortepremie of de adoptiepremie worden uitbetaald aan de bijslagtrekkende. In de meeste gevallen is dat de moeder.

Wanneer wordt het kraamgeld/adoptiepremie uitbetaald?

De geboortepremie kan worden uitbetaald vanaf 1 tot 2 maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot 5  jaar na de geboorte. Voor gewaarborgd kraamgeld is dat tot één jaar na de geboorte.
De adoptiepremie wordt uitbetaald na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of na de ondertekening van de adoptieakte.

Hoe wordt het kraamgeld/adoptiepremie uitbetaald?

Het kraamgeld of de adoptiepremie worden uitbetaald op een zichtrekening of, als deze gegevens ontbreken, via een bankcheque.

Hoeveel bedraagt het kraamgeld/adoptiepremie?

De bedragen vind je hier.

Meer info vind je hier.

Kinderbijslag en toeslagen

Wie ontvangt de kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt uitbetaald aan de bijslagtrekkende. In de meeste gevallen is dit de moeder of de persoon die haar rol vervult. Als het kind geplaatst is, gelden er andere regels voor de uitbetaling van de kinderbijslag.

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

De kinderbijslag hangt van verschillende parameters af: de socioprofessionele situatie van de gezinsleden, de gezinssamenstelling, de rang van het kind in het gezin enz.

De bedragen vind je hier.

Wanneer krijg je leeftijdsbijslag?

Vanaf de leeftijd van 6 jaar wordt de leeftijdsbijslag, samen met de gewone kinderbijslag, maandelijks betaald. Het bedrag stijgt bij 12 jaar, en opnieuw bij 18.

Meer info vind je hier.

Hoeveel bedraagt de leeftijdsbijslag?

De leeftijdsbijslag is afhankelijk van de leeftijd en de rang van het kind in het gezin. De bedragen vind je hier.

Wanneer wordt de jaarlijkse bijslag/schoolpremie betaald?

De jaarlijkse bijslag wordt samen met de kinderbijslag van juli in de maand augustus uitbetaald.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijslag?

De bedragen vind je hier.

Kinderen met een aandoening

Wie ontvangt de toeslag voor kinderen met een aandoening?

De toeslag wordt, samen met de gewone kinderbijslag,  uitbetaald aan de bijslagtrekkende. In de meeste gevallen is dit de moeder.

Hoeveel bedraagt de toeslag?

De bedragen vind je hier.

Ontvoerde of verdwenen kinderen

Wie ontvangt de kinderbijslag?

De persoon die de kinderbijslag ontving voor de ontvoering of verdwijning van het kind kan kinderbijslag ontvangen tot het kind 18 zou worden.

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt berekend alsof het kind nog deel uitmaakt van het gezin. De bedragen vind je hier.

Meer info vind je hier.

Gezinssituatie

Hoeveel bedraagt de verhoogde wezenbijslag?

De bedragen vind je hier.

Meer info vind je hier.

Hoe wordt de kinderbijslag berekend wanneer het kind geplaatst is?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten plaatsingen: in een pleeggezin en in een instelling.

In een pleeggezin: de kinderbijslag wordt aan het pleeggezin betaald.
In een instelling: de jeugdrechter (of de bevoegde overheidsinstelling) beslist over de verdeling. Een deel van de kinderbijslag gaat naar een natuurlijke persoon of wordt op naam van de jongere op een spaarrekening geplaatst. Het ander deel gaat rechtstreeks naar de instelling of de gemeenschap die de plaatsing regelt.

Aan wie wordt de forfaitaire bijslag betaald?

Als het kind geplaatst wordt in een pleeggezin, dan kan een forfaitaire bijslag betaald worden aan de persoon die voordien de volledige kinderbijslag kreeg.

Wie ontvangt de kinderbijslag in geval van scheiding?

De situatie van minderjarige kinderen verschilt van die van meerderjarige:

Is het kind minderjarig ?

  • Minderjarige kinderen (< 18 jaar) blijven doorgaans onder het gezamenlijk ouderlijk gezag (= co-ouderschap). Het kinderbijslagfonds gaat wel na of de rechter niet aan een van de ouders het exclusief ouderlijk gezag heeft toegekend.
  • Bij co-ouderschap wordt de kinderbijslag doorgaans aan de moeder betaald. De vader kan die echter ontvangen als hij tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoet: hij moet de kinderbijslag uitdrukkelijk aanvragen EN het kind moet bij hem gedomicilieerd zijn.

Is het kind meerderjarig ?

  • Voor meerderjarige kinderen (> 18 jaar) wordt de kinderbijslag betaald aan de persoon bij wie ze gedomicilieerd zijn.
  • Bij alternerend verblijf (= gelijk verdeelde huisvesting, d.w.z. het kind verblijft even lang bij elke ouder) wordt de kinderbijslag verder aan de moeder betaald.

Hoeveel bedraagt de eenoudertoeslag?

De bedragen vind je hier.

Meer info vind je hier.

Wie ontvangt de eenoudertoeslag?

De toeslag wordt, samen met de gewone kinderbijslag, uitbetaald aan de bijslagtrekkende. In de meeste gevallen is dit de moeder.

Hoe kan de jongere zelf de kinderbijslag betaald krijgen?

Tegen bepaalde voorwaarden kan het kind zelf zijn kinderbijslag krijgen (met de maandelijkse en de jaarlijkse leeftijdstoeslagen). Dit is het geval wanneer:

  • Het kind is gehuwd
  • Het kind is zelf bijslagtrekkende voor één of meer van zijn kinderen
  • Het kind is ontvoogd
  • Het kind heeft de leeftijd van 16 jaar bereikt en woont niet meer bij de moeder of de persoon die instaat voor de opvoeding

Werksituatie

Hoeveel bedraagt de toeslag voor werklozen en gepensioneerden?

De bedragen vind je hier.

Hoeveel bedraagt de toeslag voor arbeidsongeschikten?

De bedragen vind je hier.

Betalingen

Wanneer wordt de kinderbijslag betaald?

De kinderbijslag wordt betaald op de 8e van elke maand. Voor personen uit de openbare sector wordt de kinderbijslag betaald op de voorlaatste werkdag van de maand.

Hoe wordt de kinderbijslag betaald?

De kinderbijslag wordt betaald op je zichtrekening of, indien deze gegevens ontbreken, via een bankcheque.

Ik heb mijn kinderbijslag niet ontvangen, hoe komt dit?

Om de exacte reden te kennen, neem je best contact op met je dossierbeheerder.

Waarom moet ik een bedrag terug betalen?

Je hebt wellicht gedurende één of meerdere maanden meer kinderbijslag gekregen dan waar je recht op hebt. Om de exacte reden te kennen, neem je best contact op met je dossierbeheerder.