Inkomensgrenzen

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

De inkomensgrens voor het kind is van toepassing vanaf 01/09/2018.

De inkomensgrens voor het gezin is van toepassing vanaf 01/09/2018.

Inkomensgrens voor het kind 

Bedrag van het loon of de sociale uitkering op maandbasis waarboven de betrokken rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag : € 551,89 per maand.

Voor wie? 

  • de jongere met een leerovereenkomst;
  • de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt;
  • de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de Gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt;
  • de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet.

Inkomensgrens voor het gezin

Het betreft de gemiddelde belastbare inkomensgrenzen (di. het loon, de beroepskosten, het vakantiegeld, de dertiende maand en alle andere premies die de werknemer van zijn werkgever kan ontvangen) waarboven toeslagen voor een invalide, gepensioneerde of langer dan zes maanden werkloze (die het werk hervatte) of voor eenoudergezinnen niet worden toegekend.

  • Voor een rechthebbende of bijslagtrekkende die alleen woont met het kind: € 2.501,28 per maand;
  • Voor een rechthebbende en zijn echtgenoot of partner die samen met het kind woont: € 2.582,00 per maand.

Aandacht!

In afwachting van de fiscale flux voor het betrokken jaar wordt de voorlopige toekenning van de toeslag gebaseerd op de bruto-inkomsten, terwijl de definitieve toekenning van de toeslag gebaseerd wordt op de gemiddelde belastbare inkomsten (zie model S: aanvraag voor een voorlopige toeslag op de kinderbijslag).